Welkom > Algemene Voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Klik hier om onze Leverings- en betalingsvoorwaarden als PDF te downloaden.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte en aanbieding die betrekking hebben op hoortoestellen en daaraan verwante artikelen, tussen Het Hoorhuis en haar cliënten, voor zover niet anders bepaald in regelingen met een uitvoeringsorgaan van de AWBZ en/of ziektekostenverzekering.

2. Inlichtingen

Door Het Hoorhuis verstrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

3. Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Het Hoorhuis zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.  De geldigheid van een offerte is één maand na afgifte van offerte. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft tussentijds niet meer beschikbaar is.

4. Levertijden

De in de offerte en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en gelden niet als definitieve termijnen, ook niet indien deze termijnen door de cliënt uitdrukkelijk zijn aanvaard. Tenzij en voor zover hiervoor een regeling is getroffen met een uitvoeringsorgaan van de AWBZ en/of een ziektekostenverzekering, is de cliënt gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling.

5. Overmacht

  1. Het Hoorhuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de cliënt indien daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Het Hoorhuis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Het Hoorhuis niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het Hoorhuis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Het Hoorhuis zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. Het Hoorhuis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Indien Het Hoorhuis ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overkomst gedeeltelijk is nagekomen. Is de cliënt gehouden de factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Prijswijzigingen

Indien een koopovereenkomst of een reparatie-overeenkomst is gesloten doch niet is afgewerkt, is Het Hoorhuis bij wijziging van valutaverhoudingen, betalingstarieven, grondstoffenprijzen en/of wijziging van andere kostprijs bepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst is de cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7. Proefperiode

Indien Het Hoorhuis, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef verstrekt of indien in verband met een reparatie, Het Hoorhuis tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan Het Hoorhuis te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Het Hoorhuis in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Het hoorhuis totdat de cliënt alle verplichtingen uit de met Het Hoorhuis gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de eigen bijdrage uiterlijk op de datum van definitieve levering te geschieden. Wanneer een betaling niet op of vóór de vervaldag is voldaan, heeft Het Hoorhuis, zonder dat aanmaning of in gebrekestelling noodzakelijk is en uitsluitend door het verstrijken van de betalingstermijn, recht op de wettelijke rente over de tijd dat de cliënt in verzuim is. Voorts heeft Het Hoorhuis bij in gebreke zijn van de cliënt het recht een bedrag voor administratieve en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen groot 15 % van de factuurwaarde met een minimum van € 50,=.

10. Garantie

  1. Het Hoorhuis verleent aan de cliënt een garantie op de geleverde zaken, zoals die is omschreven in de, door de fabrikant/importeur afgegeven, garantiebepalingen dan wel een bij de aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs.
  2. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dienen eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden in de producten en/of manco’s in de te leveren hoeveelheid, door de cliënt direct na aflevering aan Het Hoorhuis te worden gemeld. Alle overige reclames dienen Het Hoorhuis, binnen twee weken nadat de cliënt eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn, te hebben bereikt en worden gemeld onder nauwkeurige omschrijving van klacht(en).
  3. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan de cliënt erkent, dat die reparatie onder de garantie valt, worden (naar keuze van Het Hoorhuis) gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat Het Hoorhuis gedurende twee maanden garant, in ieder geval voor de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, die een aanvang heeft genomen op het moment dat Het Hoorhuis de desbetreffende zaken aan de cliënt heeft geleverd.
  4. Het Hoorhuis is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of door derden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet door Het Hoorhuis erkende audicien. Evenmin kan Het Hoorhuis aansprakelijk worden gehouden voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.

11. Wijziging

Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht is Het Hoorhuis bevoegd tot wijzigingen van de algemene voorwaarden over te gaan.

12. Toepassing recht/geschillen

Op alle door Het Hoorhuis gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.